صفحه اصلی/خدمات آنالیز/آزمایشگاه محیط زیست- پارامترهای فیزیکو شیمیایی
آزمایشگاه محیط زیست زرآزما پارامترهای زیست محیطی ذیل را روی نمونه های آب و پساب و لجن و پسماند و سایر نمونه های محلول و جامد به شرح ذیل انجام می دهد:

پارامترهای محیط زیست

آب و پساب
و محلول

نمونه جامد

لجن،پسماند،رسوب،خاک،
کود،سیمان،گیاه،غذایی

ردیف

نوع آنالیز

پارامتر

قیمت آنالیز(ریال)

قیمت آنالیز(ریال)

1

اسیدیته

pH

75,000

150,000

2

هدایت الکتریکی

EC

75,000

150,000

3

درجه حرارت

Temp

25,000

-

4

رنگ

Colour

100,000

-

5

کدورت

NTU

100,000

-

6

وزن ظاهری

 

 

300,000

7

وزن حقیقی

 

 

300,000

8

دانسیته - چگالی - جرم حجمی

 

70,000

-

9

رطوبت

Moisture

-

90,000

10

دانه بندی - سایز بندی

SFR

-

300,000

11

خاکستر

Ash

-

200,000

12

سختی کل(TH )

CaCO3

400,000

-

13

قلیائیت کل (برحسب کربنات)

CO3(-2)

213,000

250,000

14

قلیائیت کل (برحسب بی کربنات)

HCO3(-1)

213,000

250,000

15

کلرید(کلر)

Cl(-1)

207,000

207,000

16

سولفید

S(2-)

150,000

150,000

17

نیترات

NO3(-1)

219,000

300,000

18

نیتریت

NO2(-1)

219,000

300,000

19

سولفات

SO4(-2)

250,000

400,000

20

سولفیت

SO3(-2)

150,000

150,000

21

فسفات

Po4)-3)

244,000

-

22

فلوراید

F(-1)

250,000

350,000

23

برماید

Br(-1)

250,000

-

24

سیانید

CN(-1)

340,000

475,000

25

فنل

Phenol

600,000

-

26

فرمالدئید

CH2O

600,000

-

27

آمونیوم برحسب NH4

NH4

219,000

210,000

28

آمونیاک

NH3

219,000

300,000

29

املاح محلول

TDS

75,000

-

30

مجموع مواد معلق

TSS-MLSS

500,000

 

31

مواد قابل ته نشینی

SS

94,000

 

32

کل مواد معلق فرار

MLSV-MLVSS

-

-

33

BOD

 

500,000

-

34

COD

 

438,000

-

35

دترجنت

ABS

400,000

-

36

غلظت اسید سولفوریک

 

164,000

-

38

نیتروژن کل (ازت)

N

350,000

510,000

39

بر

B

200,000

350,000

40

جیوه

Hg

350,000

600,000

41

مجموع کربن آلی TOC

TOC

750,000

 

42

کربن آلی

C

-

150,000

43

گچ

Gypsum

-

200,000

44

آهک

Lime

-

150,000

پکیچ های محیط زیست

آب و پساب و محلول

لجن،پسماند،رسوب،خاک،
کود،سیمان،گیاه،غذایی

ردیف

نوع آنالیز

پارامتر

قیمت آنالیز(ریال)

قیمت آنالیز(ریال)

1

پکیج محلول 37 عنصر (ICP-OES )

Wat-01

1,750,000

2,000,000

2

پکیج محلول 53 عنصر (ICP-MS )

Wat-02

2,250,000

2,500,000

3

پکیج آنیونها
فلوراید - کلراید - برماید - نیترات -
 نیتریت - سولفیت - سولفات - فسفات

F(-1)

1,200,000

1,500,000

Cl(-1)

Br(-1)

NO3(-1)

NO2(-1)

SO3(-2)

SO4(-2)

PO4(-3)


پکیج فلزات سنگین 35 عنصری نمونه های محلول ICP_OES  

پکیج فلزات سنگین 35 عنصری نمونه های جامد ICP_OES  

عنصر

واحد

حد تشخیص

عنصر

D.L(ppm)

U.L (%)

Ag

ppm

0.05

Ag

0.1

>0.05

Al

ppm

0.1

Al

100

>10%

As

ppm

0.05

As

0.5

>0.01%

Ba

ppm

0.05

Ba

5

>1%

Be

ppm

0.05

Be

0.2

>1%

Bi

ppm

0.05

Ca

100

>10%

Ca

ppm

0.1

Cd

0.1

>1%

Cd

ppm

0.05

Ce

1

>1%

Ce

ppm

0.05

Co

1

>1%

Co

ppm

0.05

Cr

1

>1%

Cr

ppm

0.05

Cu

1

>5%

Cu

ppm

0.05

Fe

100

>10%

Fe

ppm

0.1

K

100

>10%

K

ppm

0.1

La

1

>1%

La

ppm

0.05

Li

1

>1%

Li

ppm

0.05

Mg

100

>2%

Mg

ppm

0.1

Mn

5

>2%

Mn

ppm

0.1

Mo

0.5

>3%

Mo

ppm

0.05

Na

100

>10%

Na

ppm

0.1

Ni

1

>3%

Ni

ppm

0.05

P

10

>3%

P

ppm

0.05

Pb

1

>3%

Pb

ppm

0.05

S

50

>3%

Rb

ppm

0.05

Sb

0.5

>3%

S

ppm

0.05

Sc

0.5

>3%

Sb

ppm

0.05

Sr

2

>1%

SC

ppm

0.05

Th

0.5

>1%

Si

ppm

0.1

Ti

10

>3%

Sn

ppm

0.05

U

0.5

>1%

Sr

ppm

0.05

V

1

>3%

Th

ppm

0.05

Y

0.5

>1%

Ti

ppm

0.05

Yb

0.2

>1%

U

ppm

0.05

Zn

1

>3%

V

ppm

0.05

Zr

5

>1%

W

ppm

0.05

Y

ppm

0.05

Zn

ppm

0.05

 

پکیج فلزات سنگین 53 عنصری نمونه های جامدICP-MS

پکیج فلزات سنگین 53 عنصری نمونه های جامد ICP-MS

عنصر

واحد

حد تشخیص

عنصر

D.L(ppm)

U.L (%)

Ag

ppb

0.05

Ag

0.1

>0.05 %

Al

ppm

0.01

Al

100

>10%

As

ppb

0.5

As

0.1

>0.01%

Ba

ppb

1

Ba

1

>1%

Be

ppb

0.2

Be

0.2

>1%

Bi

ppb

0.1

Bi

0.1

>1%

Ca

ppm

0.01

Ca

100

>10%

Cd

ppb

0.1

Cd

0.1

>1%

Ce

ppb

0.5

Ce

0.5

>1%

Co

ppb

1

Co

1

>1%

Cr

ppb

1

Cr

1

>1%

Cs

ppb

0.1

Cs

0.5

>1%

Cu

ppb

1

Cu

1

>5%

Dy

ppb

0.1

Dy

0.02

>1%

Eu

ppb

0.1

Er

0.05

>1%

Fe

ppm

0.01

Eu

0.1

>1%

Gd

ppb

0.05

Fe

100

>10%

In

ppb

0.5

Gd

0.05

>1%

K

ppm

0.01

Hf

0.5

>1%

La

ppb

0.5

In

0.5

>1%

Li

ppb

1

K

100

>10%

Lu

ppb

0.1

La

1

>1%

Mg

ppm

0.01

Li

1

>1%

Mn

ppm

0.01

Lu

0.1

>1%

Mo

ppb

0.1

Mg

100

>2%

Na

ppm

0.01

Mn

5

>2%

Nb

ppb

0.1

Mo

0.1

>3%

Nd

ppb

0.5

Na

100

>10%

Ni

ppb

1

Nb

1

>1%

P

ppm

0.01

Nd

0.5

>1%

Pb

ppb

1

Ni

1

>3%

Pr

ppb

0.1

P

10

>3%

Rb

ppb

1

Pb

1

>3%

S

ppm

0.05

Pr

0.05

>1%

Sb

ppb

0.01

Rb

1

>1%

Sc

ppb

1

S

50

>3%

Se

ppb

0.1

Sb

0.5

>3%

Si

ppm

0.01

Sc

0.5

>3%

Sm

ppb

0.1

Se

0.5

>1%

Sn

ppb

0.01

Sm

0.02

>1%

Sr

ppb

1

Sn

0.1

>1%

Ta

ppb

0.1

Sr

1

>1%

Tb

ppb

0.1

Ta

0.1

>1%

Te

ppb

0.1

Tb

0.1

>1%

Th

ppb

0.1

Te

0.1

>1%

Ti

ppm

0.01

Th

0.1

>1%

Tl

ppb

0.1

Ti

10

>3%

U

ppb

1

Tl

0.1

>1%

V

ppb

1

Tm

0.1

>1%

W

ppb

1

U

0.1

>1%

Y

ppb

0.1

V

1

>3%

Yb

ppb

0.1

W

1

>1%

Zn

ppb

1

Y

0.5

>1%

Yb

0.05

>1%

Zn

1

>3%

Zr

5

>1%تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت زر آزما می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت از پارسیان مهر