banner
مقالات-
  • صفحه اصلی
  • مقالات-
  • آنالیز طلا و فلزات گرانبها به روش ذوب قلیایی

آنالیز طلا و فلزات گرانبها به روش ذوب قلیایی

مقدمه:
آنالیز کلاسیک سنگھای سیلیکاتھ و غیر سیلیکاتھ برای اکسیدھای اصلی شامل اندازه گیری عناصر:
Al2O3,CaO,Fe2O3,K2O,MgO,MnO,Na2O,P2O5,SiO2,TiO2 می باشد. روش ذوب قلیایی شامل لیتیوم بورات، بھ منظور تجزیھ بافت نمونه ھای معدنی و اندازه گیری عناصر سنگ ساز و خوانش توسط دستگاه OES-ICP مورد استفاده قرار گرفت. لیتیوم متا بورات برای سنگھای معدنی با نقطھ ذوب بالا و لیتیوم تترا بورات برای سنگھای آھن و سیلیس مناسب است. نمونھ ھای مذاب در اسید نیتریک ۵ %حل شده و محلول حاصل مستقیما توسط دستگاه -ICP OES خوانش می شوند.
در دنیای امروزی کھ سرعت در آنالیز نمونھ ھای معدنی نقش بسزایی دارد دستیابی بھ روشی سریع، ارزان و دقیق بسیار حائز اھمیت است. از طرفی اندازه گیری نمونھ ھا با دستگاه ھای طیف سنجی پردازشگر را با انبوھی از داده ھای خام روبرو می سازد کھ چگونگی کنترل، دستھ بندی و پردازش این داده ھا بھ خودی خود تاثیر چشمگیری در بھبود نتایج می گذارد.

دانلود مقالهنظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha