banner
آنالیز مولتی المنت

آنالیز مولتی المنت بیشتر در مطالعات ژئوشیمیایی و پروژه های اکتشافی کاربرد دارد. در این روش، انحلال نمونه با استفاده از 2 یا 4 اسید صورت گرفته و در نهایت اندازه گیری مقادیر فلزات پایه و عناصر کمیاب با استفاده از ICP انجام می شود. این روش از آن جهت مقرون به صرفه است، که طیف وسیعی از عناصر را با دقت مناسب اندازه گیری می کند.انحلال چهاراسید(HF-Multi Acid Digest)

در مطالعاتی که انحلال بخش بزرگی از کانی های دیرگداز مورد نظر است و همچنین مطالعه برگه های نمونه ژئوشیمی از این روش استفاده می شود.

انحلال آکوارجیا(Aqua Regia)

انحلال نمونه با استفاده از اسید کلریدریک و اسید نیتریک به روش آکوارجیا معروف است که روش انحلال جزئی محسوب میگردد، در مورد نمونه های حفاری مورد استفاده می گیرد.