banner
آنالیز نمونه های زیست محیطی

آزمایشگاه زرآزما نمونه های خاک، گیاه و آب را نیز جهت بررسی های زیست محیطی با حد حساسیت بالا به وسیله دستگاه ICP-MS استفاده میشود.

آنالیز نمونه های آب

حرکت آب آنرا به یکی از ابزراهای مفید اکتشافی و زیست محیطی تبدیل نموده است.

آنالیز نمونه های گیاه

نموته های گیاه بمنظور انجام مطالعات زیست محیطی بوسیله ترکیبی از اسیدها حل شده و بوسیله مایکرویو آماده سازی میشوند. نمونه محلول بوسیله دستگاه ICP-MS تجزیه میگردد.

آنالیز نمونه های خاک

جهت بررسی نمونه های خاک، سیلت و رسوب آبراهه ای در مطالعات ژئوشیمیایی و همچنین بررسی عناصر سمی در مطالعات زیست محیطی از روش آنالیز چهار اسید و خوانش با به کارگیری ICP_MS استفاده می شود.