banner
سایر خدمات
آنالیز شیمی تر(Wet Chemistry)

آنالیز شیمی تر(Wet Chemistry)

برخی روشهای کلاسیک آنالیز مواد معدنی به روش تیتراسیون در زرآزما به شرح جدول زیر انجام میشود: