banner
آنالیز فلزات گرانبها
  • صفحه اصلی
  • خدمات
  • آنالیز فلزات گرانبها
  • روش اسکرین فایر اسی(Screen Fire Assay)
روش اسکرین فایر اسی(Screen Fire Assay)

روش اسکرین فایر اسی(Screen Fire Assay)

در نمونه های پرعیار طلا جهت به حداقل رساندن اثر طلای درشت دانه(Nugget Gold effect)و مشخص نمودن عیار واقعی کانی سازی از روش اسکرین فایر اسی استفاده میشود. در این روش، نمونه پس از خردایش، نرمایش می شود. بطوریکه 90% نمونه از الک 106 میکرون عبور نماید. پس از الک نمودن یک نمونه از بخش درشت تر از 106 میکرون و دو نمونه از بخش ریزتر از 106 میکرون با استفاده از روش فایر اسی آنالیز می گردد. پس از تصحیح وزنی، میانگین عیاری دو بخش تجزیه شده بعنوان آنالیز طلا گزارش می گردد.