banner
سایر خدمات
  • صفحه اصلی
  • سایر خدمات
  • آنالیز نمونه های پرعیار(Ore Grade)
آنالیز نمونه های پرعیار(Ore Grade)

آنالیز نمونه های پرعیار(Ore Grade)

نمونه های پرعیار (Ore Grade) در مقاسیه با دیگر نمونه ها، بسته به نوع کانی زایی و عیار عناصر به روشهای پیچیده تری جهت انحلال و رقیق سازی احتیاج دارند، تا با کیفیت بهتری تجزیه گردند. آنالیز نمونه های پر عیار در زرآزما با تغییر در روش انحلال آکوارجیا انجام میشود که روش مناسبی برای تجزیه ذخایر سولفیدی می باشد.