banner
سایر خدمات
  • صفحه اصلی
  • سایر خدمات
  • مطالعات مينرالوگرافی و پتروگرافی
مطالعات مينرالوگرافی و پتروگرافی

مطالعات مينرالوگرافی و پتروگرافی

از نمونه هایی که برای مطالعات مینرالوگرافی و پتروگرافی به آزمایشگاه ارسال شود، مقاطع نازک، صیقلی و یا نازک-صیقلی برای مطالعات میکروسکوپی تهيه میشود. سپس این مقاطع بر حسب نوع مقطع، توسط کارشناسان مینرالوژیست یا سنگ شناس و با میکروسکوپ پلاریزان، بررسی و مطالعه میشود.


در مطالعات پتروگرافی موارد زیر مشخص میگردد:
  • تشخیص کانیهای اصلی و فرعی سنگ
  • تشخیص بافت سنگ
  • تشخیص نوع آلتراسیون
  • تجزیه و تحلیل ژنتیک سنگ.
  • نامگذاری سنگ
  • تصویربرداری از مقطع همراه با نامگذاری کانیها

در مطالعات مینرالوگرافی(مقطع صیقلی) نیز کانه های فلزی مقطع شناسایی میگردد.

در سنگ های کربناته، در صورتی که کانی های دولومیت، میزان و اولیه یا ثانویه بودن آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، حتما این موضوع توسط مشتری تاکید و اطلاع داده شود.