banner
سایر خدمات
مطالعات کانی های سنگين

مطالعات کانی های سنگين

نمونه های کانی سنگين در آزمایشگاه زرآزما پس از لاوک شویی و تغلیظ با بروموفورم، با استفاده از میکروسکوپ توسط کارشناسان مجرب مورد مطالعه و تشخیص قرار می گیرند.