banner
مدیریت کنترل و کیفیت

مجموعه شرکت زرآزما به ارزش و اهمیت کنترل کیفیت نتایج، برای اکتشافگران و شرکت های اکتشافی و معدنی کاملا واقف است. پروسه کنترل کیفیت در این شرکت بر اساس دقت و صحت بالا، جلب اعتماد مشتریان نسبت به کیفیت بالای نتایج و داده های خروجی از آزمایشگاه متشکل از موارد مختلف، به شرح ذیل میباشد:

  • ایزو 2008: 9001: سیستم مدیریت کیفی زرآزما (ZQMS) مطابق با استانداردهای بین المللی ایزو 9001:2008 می باشد.
  • کنترل کیفیت آماده سازی نمونه با کنترل سایز (Sieve Measurement) و به کارگیری نمونه تکراری از فاز خردایش نمونه.
  • قراردادن نمونه های Duplicate ,Replicate ,CRM و Blank در هر سری نمونه.
  • بکارگیری محلولهای استاندارد NIST: به کارگیری نمونه های استاندارد محلول جهت کالیبراسیون دستگاههای تجزیه که مورد تایید موسسه NIST می باشد.
  • شرکت در مقایسات دوره ای بین المللی(Round Robin): زرآزما به طور منظم در آزمونهای مهارت بین المللی که توسط شرکتهایی همانند GeoStats, OREAS برگزار میگردد، شرکت می نماید تا ارزیابی دقیقی از داده های خروجی از آزمایشگاه داشته باشد.
  • ایزو 17025: شرکت زرآزما گواهینامه استاندارد 17025 خود را به شماره IAS/209 از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی، در راستای صحه گذاری روشهای آنالیز دریافت نموده است.