banner
هئیت مدیره و مدیر عامل
بهرام اجاقی
نائب رئیس هیئت مدیره
کارش ارشد زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مرتضی مومن زاده
رئیس هیئت مدیره
دکتری معدن شناسی
دانشگاه هایدلبرگ آلمان
صالح صبحدل
مدیرعامل
کارشناس ارشد شیمی تجزیه
دانشگاه صنعتی شریف


برای ارتباط مستقیم با هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت زرآزما پیام خود را از طریق ایمیل به آدرس info@zarazma.com ارسال نمایید.