banner
بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه
  • صفحه اصلی
  • چند رسانه ای
  • گالری تصاویر
  • بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه

بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه

بازدید کنندگان و میزبانان شرکت زرآزما
بازدید کنندگان و میزبانان شرکت زرآزما
پیام مسئول تجارت سفارت استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
پیام مسئول تجارت سفارت استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
پیام سفیر محترم کشور استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
پیام سفیر محترم کشور استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
جلسه بازدید کنندگان و مدیران شرکت زرآزما
جلسه بازدید کنندگان و مدیران شرکت زرآزما
سفیر محترم استرالیا جناب ایان بیگز
سفیر محترم استرالیا جناب ایان بیگز
بازدید اعضای سفارت استرالیا از بخش فایر اسی
بازدید اعضای سفارت استرالیا از بخش فایر اسی
سفیر و مسئول بازرگانی سفارت استرالیا
سفیر و مسئول بازرگانی سفارت استرالیا
بازدید از آزمایشگاه زرآزما
بازدید از آزمایشگاه زرآزما
بازدید از بخش دستگاهی زرآزما
بازدید از بخش دستگاهی زرآزما