banner
بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه
  • صفحه اصلی
  • چند رسانه ای
  • گالری تصاویر
  • بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه

بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه

بازدید کنندگان و میزبانان شرکت زرآزما
بازدید کنندگان و میزبانان شرکت زرآزما
پیام مسئول تجارت سفارت استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
پیام مسئول تجارت سفارت استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
پیام سفیر محترم کشور استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
پیام سفیر محترم کشور استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
جلسه بازدید کنندگان و مدیران شرکت زرآزما
جلسه بازدید کنندگان و مدیران شرکت زرآزما
سفیر محترم استرالیا جناب ایان بیگز
سفیر محترم استرالیا جناب ایان بیگز
بازدید اعضای سفارت استرالیا از بخش فایر اسی
بازدید اعضای سفارت استرالیا از بخش فایر اسی
سفیر و مسئول بازرگانی سفارت استرالیا
سفیر و مسئول بازرگانی سفارت استرالیا
بازدید از آزمایشگاه زرآزما
بازدید از آزمایشگاه زرآزما
بازدید از بخش دستگاهی زرآزما
بازدید از بخش دستگاهی زرآزما
بازدید از بخش دستگاهی زرآزما
بازدید از بخش دستگاهی زرآزما
بازدید سفیر استرالیا از آزمایشگاه زرآزما
بازدید سفیر استرالیا از آزمایشگاه زرآزما
جناب آقای لینو استرنجیس مسئول بازرگانی سفارت استرالیا در ایران
جناب آقای لینو استرنجیس مسئول بازرگانی سفارت استرالیا در ایران
از اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران
از اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران
بازدید از بخش فایر اسی آزمایشگاه زرآزما
بازدید از بخش فایر اسی آزمایشگاه زرآزما
اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
جناب آقای برد ویسون سهامدار استرالیایی شرکت زرآزما
جناب آقای برد ویسون سهامدار استرالیایی شرکت زرآزما
جناب آقای ایان بیگز سفیر محترم استرالیا در ایران
جناب آقای ایان بیگز سفیر محترم استرالیا در ایران
جناب آقای مهندس مهدی شکوریان عضو هیئت مدیره شرکت زرآزما و ریئس هیئت مدیره شعب زرآزما در کشور
جناب آقای مهندس مهدی شکوریان عضو هیئت مدیره شرکت زرآزما و ریئس هیئت مدیره شعب زرآزما در کشور
جناب آقای مهندس اجاقی نائیت رئیس محترم هیئت مدیره شرکت زرآزما
جناب آقای مهندس اجاقی نائیت رئیس محترم هیئت مدیره شرکت زرآزما
دکتر مومن زاده ریاست محترم هیئت مدیره شرکت زرآزما
دکتر مومن زاده ریاست محترم هیئت مدیره شرکت زرآزما