banner
بازدید کنندگان زرآزما
  • صفحه اصلی
  • چند رسانه ای
  • گالری تصاویر
  • بازدید کنندگان زرآزما

بازدید کنندگان زرآزما

بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از پروسه آنالیزها در آزمایشگاه زرآزما
بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از پروسه آنالیزها در آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
بازدید مهندس مس فروش- ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه زرآزما
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از پروسه آنالیزها در آزمایشگاه زرآزما
بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از پروسه آنالیزها در آزمایشگاه زرآزما
بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از پروسه آنالیزها در آزمایشگاه زرآزما
بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از پروسه آنالیزها در آزمایشگاه زرآزما
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
بازدید دانشجویان دکترا
بازدید دانشجویان دکترا
بازدید مدیر هلدینگ برجسته معدنی کشور
بازدید مدیر هلدینگ برجسته معدنی کشور
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
پنل آمورشی نحوه کنترل آزمایشگاه برای اعضای نظام مهندسی تهران- کنترل کیفیت
بازدید هئیت چینی برای همکاری در پروژه های آهن
بازدید هئیت چینی برای همکاری در پروژه های آهن
بازدید مهندس اصفری معاونت اکتشافات سازمان ایمیدرو
بازدید مهندس اصفری معاونت اکتشافات سازمان ایمیدرو
بازدید مهندس طاهرزاده مدیر معادن فلزی سازمان ایمیدرو
بازدید مهندس طاهرزاده مدیر معادن فلزی سازمان ایمیدرو
بازدید مهندس کشاورز معاونت معدنی وزارت صنعت معدن وتجارت ایران
بازدید مهندس کشاورز معاونت معدنی وزارت صنعت معدن وتجارت ایران
بازدید مهندس کشاورز معاونت معدنی وزارت صنعت معدن وتجارت ایران
بازدید مهندس کشاورز معاونت معدنی وزارت صنعت معدن وتجارت ایران
بازدید هئیت روسی برای همکاری در پروژه طلا و فلزات گرانبها
بازدید هئیت روسی برای همکاری در پروژه طلا و فلزات گرانبها
بازدید مهندس مرادعلیزاده مدیریت سازمان صنایع ملی مس ایران
بازدید مهندس مرادعلیزاده مدیریت سازمان صنایع ملی مس ایران
بازدید مهندس مرادعلیزاده مدیریت سازمان صنایع ملی مس ایران
بازدید مهندس مرادعلیزاده مدیریت سازمان صنایع ملی مس ایران